Aktivnosti mreže


Podpora ukrepa na področju preventive kajenja in kontrole tobaka


Projektna pisarna Mreže NVO 25x25 je na svoje članice naslovila dopis, v katerem smo jih prosili za podporo pri doseganju pomembnega ukrepa na področju preventive kajenja in kontrole tobaka (Direktiva o tobačnih izdelkih).

V Evropskem parlamentu namreč poteka razprava o uvedbi slikovnih (grafičnih) zdravstvenih opozoril na obeh straneh cigaretne škatlice. Naša želja in predlog Evropske komisije je, da bi grafično opozorilo zajemalo 75% celotne velikosti škatlice oz. embalaže, saj bi kot takšno bilo veliko bolj učinkovito.

O zadevi je odločalo pet odborov, in sicer: Odbor za mednarodno trgovino, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbor za pravne zadeve in Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. V prilogi boste našli pregled glasov (primerjava). Rezultat je zelo zaskrbljujoč, štirje od petih odborov so zmanjšali odstotek zdravstvenega opozorila iz predlaganih 75% na 50%, en odbor pa na 70%.

Glavni poročevalec v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane je glede na stanje v zelo težkem položaju. Naše dejanje je zdaj ključnega pomena. Zato smo se odločili, da bomo evropskim poslancem poslali pismo o podpori odločitvi prisotnosti zdravstvenih opozoril na 75% površine zavojčka, tako na prednji kot tudi hrbtni strani.

Podporo je izreklo 9 članic Mreže NVO 25x25. V sredo 3. 7. 2013 smo dopis poslali EU poslancem.Izjava za javnost z dne 21. 5. 2013

 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je ob koncu preteklega leta ustanovilo Mrežo nevladnih organizacij 25x25. Danes je v mrežo povezanih že 31 nevladnih organizacij, ki združujejo več kot 50.000 članic in članov.

 

Ponovno poudarjamo, da je dolgoročni cilj mreže zmanjšati umrljivost zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni za 25% do leta 2025. Cilj je že sam po sebi zelo ambiciozen, v Sloveniji se morda v tem trenutku zdi celo utopičen. Ta cilj je pred cel svet postavila Generalna skupščina OZN. Mreža NVO 25x25 pa ga je oblikovala v imenu in za dobro vseh prebivalk in prebivalcev naše države.

 


Da bi bili pri zmanjševanju umrljivosti uspešni je potrebno sodelovanje in usklajeno delovanje na vseh področjih slovenske družbe. Zato vabimo vse vladne, nevladne, strokovne in druge organizacije in posameznike, da se priključijo temu cilju, ne glede na to, da so v zadnjem času zdijo napovedi precej črnoglede. Kriza, v kateri je Slovenija, se je globoko vtisnila tudi v socialno ekonomsko stanje prebivalstva. Vemo pa, da je slabo socialno-ekonomsko stanje eden od ključnih dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Slabo socialno stanje se odraža tudi v slabšanju duševnega zdravstva prebivalstva, kar se kaže v porastu depresij.

 

Mreža podpira vse pobude in razmišljanja, ki iščejo nove poti in bo aktivno sodelovala v razpravah o prepotrebnih reformah zdravstvenega sistema. Pri tem bo zagovarjala predvsem interese bolnikov, pacientov in vseh prebivalcev. Mreža sodi, da je potrebno razvijati sistem javnega zdravstva na temeljih solidarnosti, vse spremembe pa uvajati na podlagi argumentov in po temeljitem razmisleku.

 

Tudi ob tej priložnosti poudarjamo pomen preventive. NVO so pripravljene in sposobne prispevati znatno večji delež pri izvajanju programa preventive. Pričakujemo, da bo ta naša pripravljenost našla svoje mesto tudi v uradnih vladnih dokumentih in posledično deležna tudi ustreznega družbenega vrednotenja in spodbud.

 

Mreža predlaga:

 

  • Da se pripravi nacionalno strategijo boja proti kroničnim nenalezljivim boleznim
  • Da se pripravi nacionalni program prehranske politike za prihodnje obdobje

 

In daje pobude pristojnim:

 

  • Da po analizi stanja študentske in dijaške prehrane zagotovijo bolj zdravo prehrano za mlado populacijo
  • Da uveljavijo dodatno obdavčitev sladkih pijač predvsem zaradi zdravja populacije in ne zaradi polnjenja proračuna
  • Da se v Sloveniji ponovno začne z družbeno akcijo za smotrno uporabo soli v prehrani in predlaga Gospodarski zbornici Slovenije, da z dogovori doseže, da se z miz v gostinskih lokalih umaknejo solnice
  • Da se pripravi register prirojenih napak in na tej osnovi program aktivnosti za primeren boljši položaj ljudi s prirojenimi napakami
  • Da se na športnih prireditvah nacionalnega pomena in na večjih rekreativnih prireditvah namesti avtomatske defibrilatorje in zagotovi primerno število osebja, ki bo sposobno pomagati v primeru potrebe.

 

Objavljamo tudi stališče Mreže NVO 25x25 do oblikovanja t. i. terapevtskih skupin zdravil.


Terapevtske skupine zdravil so v zadnjem času zelo občutljiva tema razprav v Sloveniji. O tej tematiki je razpravljal tudi Izvršni odbor Mreže nevladnih organizacij 25x25.

 

V Mreži NVO 25x25 razumemo težak položaj javnih financ in se zavedamo, da je potrebno na področju zdravja sprejemati določene omejevalne in varčevalne ukrepe. Ob tem pa smo prepričani, da ti ukrepi nikakor ne smejo ogrožati zdravja ljudi, še zlasti ne najbolj ogroženih skupin bolnikov, kot so npr. bolniki s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Prepričani smo, da v času vsesplošnega varčevanja pridobiva še pomembnejše mesto preventiva. Nevladne organizacije pa smo pripravljene večati svoj del aktivnosti za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni oziroma blažitev njihovega vpliva.

 

Sistem terapevtskih skupin zdravil že poznajo v nekaterih evropskih državah. Pri tem pa je potrebno opozoriti na to, da primerjava s temi državami po našem mnenju ni  najbolj korektna, saj so tam uveljavljene skupaj z nekaterimi drugimi sistemskimi rešitvami (npr.: zavarovanjem), česar pa pri nas ni. 

 

Po do sedaj znanem, ocenjujemo, da bodo novi ukrepi najbolj vplivali na bolnike s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi zlasti tiste z boleznimi srca in ožilja. Menimo, da bi morali biti posebno pozorni pri konkretnem  oblikovanju terapevtskih skupin zdravil, saj bi lahko bile v isti terapevtski skupini zdravil pripravki, ki so zelo različno učinkoviti. Te skupine ne bi smele biti preširoko postavljene, predlagamo uvedbo tudi podskupin  (npr.: v skupin zdravil za zniževanje holesterola glede na njihovo učinkovitost pri zniževanju ravni holesterola), pri  tem pa  upoštevati predvsem stališča medicinske stroke.

 

V Mreži NVO 25x25 smo zaskrbljeni, ker bi lahko prišlo med bolniki do zmede pri jemanju predpisanih zdravil, ki bo imela posledice tudi na zdravju bolnikov, kar se bo posledično spet odrazilo v zdravstveni blagajni. Opozarjamo npr. na to, da se po trenutno veljavnem pravilniku lahko zgodi, da bo za zdravljenje iste kronične bolezni bolniku spremenjena terapija vsaka dva meseca, kar bo gotovo povzročilo bistveno večjo nezanesljivost pri jemanju zdravil in poslabšalo njihovo sodelovanje pri zdravljenju. Tako predlagamo, da se novost ne uvede prehitro in da se tako bolnike kot tudi zdravnike in farmacevte pred samimi spremembami dobro  informira ter pripravi ev. dodatne ukrepe, ki bi preprečili zmedo.Novinarska konferenca 21. maja 2013

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije pripravlja novinarsko konferenco, ki bo v torek, 21. maja 2013 ob 12. uri v prostorih Posvetovalnice za srce, Cigaletova 9 v Ljubljani
Na konferenci bomo predstavili stališča Mrežo NVO 25x25 do nekaterih aktualnih vprašanj pri nas (npr.: terapevtske skupine zdravil) in pobude Mreže NVO 25x25 (npr.: nacionalni program prehranske politike za prihodnje obdobje, nacionalno strategijo boja proti kroničnim nenalezljivim boleznim…). Sogovornika na konferenci bosta predsednik in podpredsednica Izvršnega odbora Mreže NVO25x25 prim. Matija Cevc, dr. med. in prim. Mojca Senčar, dr. med.
Vljudno prosimo za prijavo udeležbe na e-mail: drustvo.zasrce@siol.net.


Poročilo z delavnice "Naučimo se vključiti zdrav način prehrane v vsakdanje življenje"


Organizator: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Kraj: Predavalnica v M hotelu, Derčeva 4, Ljubljana

Datum: 9 maj 2013, 16:00-20.00

 

V četrtek, 9. maja 2013 smo organizirali tretjo delavnico Mreže NVO 25x25, z naslovom »Naučimo se vključiti zdrav način prehrane v vsakdanje življenje«.

Vodila jo je Milenka Poljanec Bohnec, višja medicinska sestra, prof. soc. ped., zaposlena v Kliničnem centru, Kliničnem oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni kot edukator-zdravstveni vzgojitelj bolnikov s sladkorno boleznijo. Je vodja pripravnikov Visoke šole za zdravstvo, vodi tudi podiplomsko usposabljanje - izobraževanje s področja oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo za medicinske sestre in zdravstvene vzgojitelje, ki se ukvarjajo z vzpostavitvijo in izvajanjem zdravstvene vzgoje bolnikov s sladkorno boleznijo v Sloveniji. Je avtorica številnih strokovnih člankov, urednica in recenzentka večjega števila strokovnih publikacij ter strokovni in organizacijski vodja številnih strokovnih izobraževanj in šol.

 

Slika 1:

Delavnice se je udeležilo 12 udeležencev iz 8 nevladnih organizacij in ena študentka dietetike


Program je bil pripravljen tako, da so se udeleženci – predvsem sodelavci nevladnih organizacij, ki se profesionalno ukvarjajo s svetovanjem o zdravem načinu prehrane, naučili kako svetovati ljudem glede zdravega načina prehranjevanja. Najprej so se vsi udeleženi predstavili in povedali s čim se ukvarjajo ter česa bi se želeli na delavnici naučiti.

 

Predavateljica je udeležene poučila o osnovah zdravega načina prehranjevanja in sestave primernih jedilnikov. Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri vplivu na velik del prebivalstva, ki stremi k izboljšanju lastnih vedenjskih navad, za preprečevanje dejavnikov tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, na katerih nastanek, kot vemo, lahko sami, kot odgovorni za lastno zdravje, v precejšnji meri vplivamo. Pomembno pa je, da tisti, ki v nevladnih organizacijah poučujejo in svetujejo ljudem glede prehranjevanja resnično poznajo to področje in vedo tudi kam usmeriti ljudi, ko ugotovijo, da ti potrebujejo strokovno, zdravstveno pomoč. Velik dejavnik tveganja je prekomerna telesna teža in debelost, posedica niza napačnih odločitev, ki so sestavni del neustreznega, nezdravega življenjskega sloga.  Med njimi so tudi napačne odločitve v prehranjevanju, večinoma napačna izbira živil, napačna predstava o „zadostni” količini hrane na krožniku, napačna priprava jedi, izpuščanje obrokov. Pomembno je vodenje dnevnika prehrane, ki bo edukatorju pomagal ugotoviti in odpraviti posameznikove pomanjkljivosti. Seznanili smo se z obt+razci za sestavo jedilnika. Celovit vpogled v vzorec lastnega prehranjevanja lahko deluje motivirajoče za spremembe, ker posamezniku odpre oči in pomaga uvideti večje napake pri prehranjevanju. Teoretičnemu delu o zdravem načinu prehranjevanja je sledil praktičen prikaz izračuna in sestave različnih jedilnikov zdrave prehrane. Prisotni smo se naučili in si tudi sami izračunali svoj bazalni metabolizem, količino energije, ki je potrebna za vzdrževanje vseh življenjsko pomembnih funkcij v mirovanju. Vsak udeleženec je sestavil svoj primer jedilnika, po navodilih, ki se jih je naučil iz predstavitve. Pri načrtovanju individualno, energijsko odmerjenega jedilnika moramo upoštevati prehransko piramido, ki povzema veljavna prehranska priporočila. Piramida prikazuje razmerje živil v prehrani s poudarkom na zmanjšanju vidnih in skritih maščob ter zvečanju zaužitja količine sadja in zelenjave. V dnevni razporeditvi obrokov pa je priporočljivih  5 obrokov, ki naj bodo količinsko majhni in prilagojeni ritmu in vrsti dela, ki ga posameznik opravlja. Govorili smo tudi o pravilnem razmerju hranil na krožniku, predavateljica nam je predstavila vizualen vodič za velikost porcij – metoda „na oko”. Ob krožnik obvezno sodi kozarec vode, sveže iztisnjen sok limone, mineralne vode, nesladkan čaj. Le pravilno razporejena hrana enakomerno obremenjuje presnovo skozi dan. Najprimernejši razmak med obroki je dve ali tri ure, nato sledi dvanjasturni prehrambeni post. Pri izdelavi jedilnikov smo se naučili uporabljati preglednico hranilne sestave in energijske vrednosti prehrambene enote živil ter standardni načrt celodnevne prehrane. V priloženem gradivu je navedena vsa vsebina s tabelami v prilogi 1 so navedene tudi prehrambene skupine živil.

Slika 2:Vabilo na 3. brezplačno delavnico za nevladne organizacije


Vabimo na brezplačno delavnico za nevladne organizacije "Naučimo se vključiti zdrav način prehrane v vsakdanje življenje". Delavnica bo v četrtek, 9. maja 2013, ob 16.00 uri v M hotelu Ljubljana, Derčeva 4, Ljubljana.

Program strokovnega izobraževanja – usposabljanja je pripravljen tako, da se bodo sodelavci nevladnih organizacij, ki se profesionalno ukvarjajo s svetovanjem o zdravem načinu prehrane naučili kako svetovati ljudem. Najprej se bodo naučili osnov zdravega načina prehranjevanja in sestave primernih jedilnikov. Sledilo pa bo tisto, kar je najtežje - kako posameznik, ki mu svetujemo, znanje o zdravem načinu prehranjevanja vključi v svoje vsakdanje življenje, saj vemo, da je vedenjske navade zelo težko spremeniti.

Prijava na brezplačno delavnico je obvezna po e-pošti na naslov: drustvo-zasrce@siol.net.

Za več informacij pokličite organizatorja - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Mreža NVO 25x25: 01/234 75 50. Vabilo in programPoročilo z delavnice »Zdrav življenjski slog v družini«


Organizator: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Mreža NVO 25x25

Kraj: Predavalnica Krka, Dunajska 65, Ljubljana

Datum: 25. april 2013, 17:00-19.30

 

V četrtek, 25. aprila 2013 smo organizirali drugo delavnico Mreže NVO 25x25, z naslovom »Zdrav življenjski slog v družini«. Vodil jo je Viljem Ščuka, zdravnik, ki je svojo profesionalno dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj zdravega načina življenja otrok in šolske mladine, se dodatno specializiral v šolski medicini, dispanzerski  metodi dela in psihoterapiji ter opravil še štiri podiplomske študije, da je svojo strokovno dejavnost lahko usmeril v področje odklonov v vzgoji, čustvovanju, vedenju in v obravnavo psihosomatskih težav otrok in mladine. V Novi Gorici vodi Šolo osebnosti, ki je namenjena mladostnikom in njihovim staršem, študentom, odraslim posameznikom in strokovnjakom raznih smeri v gospodarstvu in negospodarskih panogah.

Slika 1:

Delavnice se je udeležilo 20 udeležencev iz 9 nevladnih organizacij in enega podjetja.


 

Predavatelj nas je najprej poučil o stanju v osnovnih šolah, ki med prvimi vzgajajo otroke, tudi za zdrav način življenja. Nevladne organizacije lahko s svojim delom ljudem približamo, jih naučimo sprejeti odgovornost za lastno zdravje in tudi odgovornost za zdravje drugih. To je najpomembnejša preventiva za preprečevanje nastanka različnih bolezni, za varovanje lastnega zdravja in za izboljšanje kakovosti življenja.

Ljudje spadamo sicer med sesalce, a naj bi se od njih razlikovali po sposobnosti ozaveščanja sebe in dogajanj v okolju. Te sposobnosti pa se naučimo od drugih, zlasti od staršev in učiteljev, ki nam posredujejo osnovne napotke za življenje (vedenjske vzorce). Če med napotki ni sposobnosti ozaveščanja sebe, bo ostal posameznik v življenju neozaveščen in ne bo znal obvladovati trenutnih hotenj, strasti, želja in potreb. Živel bo torej pretežno nagonsko – skoraj tako kot živijo ostali sesalci.

 

Pri takem človeku izstopajo v vsakdanjem življenju nagonske težnje, značilne za sesalce, npr.:

- težnja po lastninjenju,

- težnja po ugodju

- težnja po oblasti.

Ker pa so te težnje vezane na občutek ugodja, jih brez pomislekov ponavlja v nedogled: po nepotrebnem kopiči prevelike količine materialnih dobrin, nima mere pri prehranjevanju, opijanju, uporabi drog in lagodnem načinu življenja, hkrati pa teži po oblasti, premoči nad drugimi, gospodovalnosti in egoizmu. Pri takšnem življenjskem slogu se v telesu pojavi fiziološko neravnovesje, ki pogojuje bolezni srca in ožilja, presnove, prebavil, dihal, gibal in številne psihosomatske motnje, ki iz leta v leto naraščajo. Bolezen je tudi bolezen duha. Kadar prevladajo čustva nastopi problem (agresivnost, nemir, egoizem, idr.).

 

Zdravljenje naštetih motenj in bolezni je veliko manj uspešno kot preventivno uravnavanje zdravega življenjskega sloga. Osnova zdravja je ozaveščenost sebe, da bi se znali pri načrtovanju življenjskega sloga odločati odgovorno:

·         nenehno usklajevati lastne življenjske ritme z biološkimi,

·         znati odložiti trenutne zadovoljitve v korist dolgoročnim ciljem,

·         biti v stiku s seboj in s tem ozaveščati dogajanja v sebi in zunaj sebe,

·         znati živeti povezano in složno v neki socialni skupnosti.

 

Nevladne organizacije se moramo zavedati, da pri ljudeh lahko ozavestimo, da je človek ustvarjalno, odgovorno bitje, tudi za svoje lastno zdravje in zdravje drugih. Vsako novo vedenje je težko doseči, ker je zelo težko menjati vzorce – na primer prenehati kaditi, se nezdravo prehranjevati, urediti svojo telesno težo, prenehati piti alkoholne pijače. Ozavestiti jih moramo, da nas nezdrave navade veliko stanejo, ne le denarja za zdravljenje, tudi trpljenja in krajšega življenja (nas in naših najbližjih).

Pomembno je, da se ozavesti posameznik, da se zaveda samega sebe, da je sposoben imeti stik s seboj, obvladovati trenutna hotenja. Sreča je v tem, da je človek sposoben obvladovati svoje nagone. Že v šolah bi morali spremeniti model vzgoje, ne dovoliti permisivne vzgoje, ker se odrasli, ki izhajajo iz takšne vzgoje ne znajo spopasti s težavami v življenju. Nevladne organizacije lahko tu veliko naredijo s svetovanjem, z delavnicami (te je dr. Viljem Ščuka opisal v knjigi, ki jo je priporočil: »Država v megli«). Pomembno je predvsem delo z otroci, mladimi, ker si ti osnovne informacije pridobijo najprej od mame, staršev, potem od vzgojiteljev, učiteljev. Osnova ostane za vse življenje.
Vabilo na 2. brezplačno delavnico za nevladne organizacije


Vabimo na brezplačno delavnico za nevladne organizacije "Zdrav življenjski slog v družini".
Delavnica bo v četrtek, 25. aprila 2013, ob 17.00 uri v predavalnici KRKE, Dunajska 65, Ljubljana. Program je oblikovan tako, da bodo nevladne organizacije preko svojih aktivnosti, ki jih načrtujejo za otroke in mladostnike, starše, skrbnike, vzgojitelje, učitelje in druge, uspešneje prispevale k temu, da bi otroci od zgodnjih življenjskih let dalje in mladostniki, pridobili zdrave vedenjske navade, za zdrav življenjski slog.
Prijava na brezplačno delavnico je obvezna. Prijavo pričakujemo do 24. aprila 2013 po e-pošti na naslov: drustvo-zasrce@siol.net.
Za več informacij pokličite organizatorja - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Mreža NVO 25x25: 01/234 75 50. Program in vabilo.


Prvo srečanje članic Mreže in drugih NVO s področja javnega zdravja, dne 8. 4. 2013


V ponedeljek, 8. aprila 2013 je projektna pisarna organizirala prvo srečanje članic Mreže NVO 25x25 in drugih NVO, ki delujejo na področju zdravja. Srečanje je potekalo v dvorani Krke v Ljubljani in se je pričelo ob 16. uri (Vabilo).

Nataša Jan je predstavila namen projekta, njegove cilje in aktivnosti. Posebej je poudarila namen ustanovitve formalne oblike mreže (Center NVO za javno zdravje) in Šolo za NVO za javno zdravje. Velik poudarek projekta Mreža NVO 25x25 leži na oblikovanju zakonskih pobud, društva so pozvana k podajanju predlogov za spremembo zakonodajnih predpisov, tako na nacionalni kot na EU ravni.

Na srečanju smo med drugim obravnavali tudi Poslovnik Mreže NVO 25x25.

Poslovnik je bil članicam mreže poslan po e-pošti, članice mreže bodo lahko v roku 7 dni podale dodatne predloge ali komentarje. Poslovnik bo sprejet 7 dni od datuma pošiljanja in objave le-tega.

Predstavljene in opisane so bile podane predloge za sistemske rešitve, zakonske in druge pobude.

Zapisnik s prvega srečanja članic Mreže NVO 25x25

Ogledate si lahko predstavitev prvega srečanja članic Mreže NVO 25x25

Predstavitev predlogov pobud na prvem srečanju članic Mreže NVO 25x25


Slika1:Delavnica »Sistem javnega zdravja v Sloveniji in vloga NVO«

Organizator: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Mreža NVO 25x25
Kraj: Predavalnica Krka, Dunajska 65, Ljubljana
Datum: 20. februar 2013, 16:00-18.30

V sredo, 20. februarja 2013 smo organizirali prvo delavnico Mreže NVO 25x25, ki jo je vodila ga. Vesna Kerstin Petrič, vodja Sektorja za krepitev zdravja in zdrav življenjski slog na Ministrstvu za zdravje, z naslovom »Sistem javnega zdravja v Sloveniji in vloga NVO«.
Prijavljene smo povabili, da so nam nekaj dni pred delavnico posredovali svoja vsebinska pričakovanja ter morebitne težave in vprašanja (in prejeli eno vprašanje, ki smo ga posredovali predavateljici). Delavnice se je udeležilo 23 udeležencev iz 18 nevladnih organizacij.

Slika1:

 
Predavateljica je predstavila sistem javnega zdravja v Sloveniji, delo Ministrstva za zdravje RS s poudarkom na delu direktorata za javno zdravje in direktorata za zdravstveno varstvo, spremembe v delovanju in organizaciji Zavodov za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja RS (ki se bo sedaj preimenoval v Nacionalni inštitut za javno zdravje) in pa vlogo civilne družbe na področju zdravja – osveščanje in izvajanje preventivnih programov. Reorganizacija oz. reforma šele prihaja. V vsaki regiji je bilo do sedaj premalo strokovnjakov, da bi delali na vseh področjih, zato vsi prebivalci Slovenije niso imeli enakih javnozdravstvenih možnosti. Potrebno bo večje prepoznavanje javnozdravstvenih problemov in javnozdravstvenih tveganj.
Vloga civilne družbe je v ozaveščanju in izvajanju preventivnih programov. Poudarila je, da je premalo sodelovanja NVO pri načrtovanju politik in ukrepov (drugače nam ostaja le še zagovorništvo), premalo izmenjav informacij in dobrih praks, skupnega nastopanja in povezovanja nevladnih organizacij in povezovanja teh z drugimi partnerji, stroko, politiko in drugimi. NVO lahko vršijo tudi nadzor nad izvajanjem zakonov, kot je na primer alkoholna politika v Sloveniji, nadzor nad kajenjem v javnosti, ipd.
Priložnosti NVO za sodelovanje pri vzpostavljanju in izvajanju javno-zdravstvenih politik: javno opozarjanje na problem (mediji, tiskovne konference, dopisi Vladi ali parlamentu, publikacije..), ki lahko vključuje predloge rešitev, lobiranje (kdo, koga, kdaj, kako), sodelovanje v delovnih skupinah Ministrstva za zdravje in drugih resorjev (primer: koordinativna skupina za pripravo in izvajanje Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni), predlogi in pobude na dokumente strategij in zakonov, ki se dajejo v javno razpravo - aktivna udeležba v javni razpravi (del postopka za sprejem zakonov in strategij).
 Najpogostejše napake NVO so:
pomanjkanje proaktivnosti pri izražanju svojih stališč in predstavitvi predlogov, reaktivnost namesto proaktivnost pri sodelovanju z mediji, ni povezovanja s potencialnimi partnerji, razdrobljenost ciljev, slabo definirani cilji, slabo utemeljeni argumenti in nepoznavanje procesov, slabo poznavanje argumentov druge strani, izgorelost.
NVO je pozvala, da naj javno opozarjajo na probleme, pripomorejo k prepoznavanju ključnih zdravstvenih problemov in zdravstvenih tveganj v skupnosti, sodelujejo z mediji, prijavljajo dobre projekte na razpise, v svoje delo vključujejo mlade, profesionalizirajo delo v društvih in gradijo na trajnosti. Predvsem se morajo NVO odzvati na trenutno stanje v državi, saj se NVO sektorju jemlje finančna sredstva.
V času razprave je predavateljica podala osnovne informacije o pričakovanem razpisu Ministrstva za zdravje in povedala na kaj je potrebno biti pozoren pri pripravi vloge na razpis Ministrstva za zdravje (pomembno je, da pripravimo ustrezne programe in ne delovanja društev oz. zvez, spodbujanje partnerstva in sodelovanje, cilji morajo biti definirani na stanju populacije in naravnani na strategijo Ministrstva za zdravje, upoštevati moramo prednostna področja, imeti realen finančni načrt in predstaviti učinkovite ukrepe, imeti dober evalvacijski načrt, načrt širjenja, javno opozarjanje na problem).
Predstavila je tudi EU razpis Zdravje 2013, rok za prijavo: 22. marec in poudarila pomen partnerstva.
Vsem udeleženim smo dali tudi pisna gradiva v obliki izročkov.

Na koncu delavnice smo kratko predstavili še Mrežo NVO 25x25 in si zagotovili sodelovanje tudi v prihodnje pri programih, ki jih izvajamo in pri katerih bi lahko združili moči ter tako prispevali k uspešnejšemu delovanju nevladnih organizacij na področju zdravja.

22.2.2013
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: