Predlog sprememb ZZDej-1, poslan na Ministrstvo za zdravje


Podajamo stališča in pobude Mreže NVO 25x25 glede Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1), ki smo jih 30. septembra 2013 poslali na Ministrstvo za zdravje. Stališča in pobude je na svoji seji obravnaval in sprejel Izvršni odbor Mreže NVO 25x25 dne 28. 8. 2013.


 1. Mreža NVO 25x25 z veliko pozornostjo (zaskrbljenostjo) spremlja dogajanja na področju javnega zdravstva. Članice mreže so predvsem nevladne organizacije, ki združujejo organizacije kroničnih bolnikov in se ukvarjajo s preventivo kroničnih nenalezljivih bolezni in zato vsa dogajanja in predloge sprememb ocenjuje z vidika interesov bolnikov in zagotavljanja preventivne dejavnosti (varianta – civilne družbe).
 2. Mreža se strinja, da so spremembe v zdravstvenem sistemu nujne, da pa samo organizacijske spremembe ne zadoščajo. Mreža predlaga, da se najprej postavijo v socialnem in civilnem dialogu dogovorjeni dolgoročni cilji zdravstvene reforme. Pri tem bi morala, po našem mnenju, imeti eno prioritetnih mest košarica pravic vseh občanov in občank, ki se zagotavlja iz javnega denarja in pri tem bi morali najti tudi primerne rešitve za prehodno obdobje oziroma vgraditi načela solidarnosti za tiste starejše generacije, ki ne bi zmogle nositi dodatnega bremena svojega zdravljenja. Prav zaradi njih in opredelitve, da je Slovenija socialna država, ponovno poudarjamo, da je treba storiti vse za ohranitev dogovorjenega nivoja javnega zdravstva.
 3. Mreža se v organizacijo zdravstva in delitve pristojnosti ne bo vtikala, izraža pa dvom v sposobnost Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo (NIJZ), kot je zamišljeno v predlogu tega zakona, za izvajanje nalog, ki jih zakon predvideva.
 4. Predlagamo in pričakujemo, da se med izvajalce javnega zdravstva vključi tudi nevladne organizacije, ki izpolnjujejo določene pogoje, in ki lahko marsikatero nalogo s področja preventive, rehabilitacije, nege in paliativne oskrbe opravijo strokovno korektno, predvsem pa stroškovno učinkovito.
 5. Na predlog zakona dajemo naslednje pobude:

   • v 3. členu (opredelitev pojmov) naj se doda še nova točka, ki se glasi: NVO, ki deluje v javnem interesu na področju zdravja je društvo ali druga oblika organiziranja civilne družbe, ki za opravljanje dejavnosti v javnem interesu pridobi odločbo pristojnega ministrstva.
   • Zakonu naj se dodajo členi, v katerem se bo opredelil status delovanja v javnem interesu na področju preventive, rehabilitacije, nege in paliativne dejavnosti in opredeli pogoje za pridobitev tega statusa, kar določi minister s podzakonskim aktom.
   • 235. člen zakona (zdravstveni svet) naj se v drugi točki spremeni tako, da se 4. alineja glasi: predstavnik nevladnih organizacij: 1 član.

 1. Predlagamo, da se v tem zakonu (opredelitev npr. v 3. členu in nato natančnejša določila v dodatnih členih), podrobneje definira pojme preventiva (še posebej premordialna in primarna preventiva), rehabilitacija, paliativna oskrba, negovalna bolnišnica in referenčna ambulanta.
 2. Ob predlogu za definiranje referenčnih ambulant v tem zakonu, izvršni odbor ocenjuje, da referenčne ambulante v praksi povsod ne delujejo tako, kot je bilo zamišljeno in kot je to v tujini. Zato obstaja resna nevarnost, da se bodo referenčne ambulante izrodile. Potrebno bo torej tudi jasno opredeliti njihovo funkcijo, namen in obseg delovanja ter kazalnike kakovosti za njihovo delovanje.
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: