JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH POLJUDNO-ZNANSTVENIH PERIODIČNIH PUBLIKACIJ V LETU 2015 IN 2016

Javni razpis obsega izdajanje poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v tiskani oziroma spletni obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih poljudno-znanstvenih publikacij, ki so: - pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za razširjanje splošne znanstvene in tehnične kulture; - pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno in srednješolsko); - pomembne za razvoj slovenske poljudno-znanstvene terminologije; - dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji.

https://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/14/razp-ppp-15-16.aspPOZIV ZA PREDLOGE SMERNIC ZA KLINIČNO POT ZA AKTIČNE KERATOZE (AK)

Na 1. seji RSK za dermatovenerologijo je bila obravnavana problematika zdravljenja aktiničnih keratoz s fotodinamično terapijo. RSK je zavzel stališče, da je potrebna priprava smernic za klinično pot za zdravljenje aktiničnih keratoz in izdelavo indikacij za fotodinamično terapijo.
RSK za dermatovenerologijo zato poziva vso zainteresirano strokovno javnost, da do 15.11.2014 posreduje predloge glede smernic za klinično pot za aktinične keratoze, in posebej še indikacije za fotodinamično terapijo (FDT). PozivJAVNO NAROČILO: PILOTNI PROJEKT "MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA V EVROPSKI UNIJI"

Rok prijave: 13.11.2014. Trajanje projekta: 36 mesecev.

Predmet naročila je razvoj evropske perspektive za zdravo življenje ljudi z ASD. Pomemben vidik je spodbujanje izmenjave informacij in strokovnega znanja v zvezi z odkrivanjem, zdravljenjem, nego in integracijo, stroškovno učinkovitimi kliničnimi praksami ter za zagon zdravstvenih, socialnih in bioloških raziskav na področju ASD.

Cilji tega projekta morajo biti usmerjeni na 3 glavne dimenzije zdravega življenja ljudi z ASD:
1. oceno razširjenosti, opredelitev različnih oblik ASD v Evropski uniji ter oceno povezanih družbenih in ekonomskih bremen;
2. zgodnje odkrivanje ASD pri otrocih in ustrezne ukrepe;
3. celovit okvir za zdravljenje in nego odraslih z avtističnimi motnjami. Strateški cilj je izboljšati kakovost življenja posameznikov in družin z motnjami avtističnega spektra (ASD).

Objava javnega naročila: Cenovni razpon znaša od 1 700 000 EUR do največ 2 100 000 EUR.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334446-2014:TEXT:SL:HTML&src=0HORIZON 2020: HEALTH CO-ORDINATION ACTIVITIES, OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN INOVACIJE (2014–2020) - OBZORJE 2020
Rok prijave: 24.2.2015
V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen javni razpis na področju zdravja, ki vključuje aktivnosti na naslednjih področjih: preprečevanje in zdravljenje pljučnih bolezni, bolezni in motnje centralnega živčnega sistema, protimikrobna odpornost, bolezni srca in ožilja, nevro-degenerativne bolezni.
Vrednost razpisa: 29.000.000 EUR
Pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji

 


JAVNI RAZPIS: FUNDACIJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, FIHO, ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2015

Rok za prijavo: 14. 10. 2014

Objava Javnega razpisa - Uradni list dne 19.9.2014: http://www.fiho.si/?id=razpis11.php

JAVNI RAZPIS: za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. 

 


JAVNI RAZPIS ZA PRED-FINANCIRANJE PROJEKTOV Z ODOBRENIMI EVROPSKIMI SREDSTVI ZA LETO 2014

Rok prijave: 15.10.2014

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi

 


RAZPIS ZA MALE PROJEKTE NVO PROGRAMA NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP

Rok za prijavo: 30.5.2014

Objavljen je razpis v okviru NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP višini 340.184 evrov. Ta razpis bo podprl male projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 10.000 € in 20.000 €.). Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so: demokracija, človekove pravice, socialna enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja ter zagotavljanje blaginje in socialne pravice.


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2014

Rok za prijavo: 5.5.2014

Predmet javnega razpisa je financiranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva. Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, poročilo za leto 2013 in program dela za leto 2014 ter podpisan vzorec pogodbe. Okvirna višina razpisanih sredstev je 12.000 EUR. Kontaktna oseba za informacije je Ines Gričar Ločnikar (03 896 741 ali preko e-pošte: ines.gricar.locnikar@velenje.si) . Več o razpisu najdete na spletni strani Mestne občine Velenje


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJIH SOCIALNEGA VARSTVA TER ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA V LETU 2014
Rok za prijavo: 28.04.2014

Predmet razpisa so programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva (B). Orientacijska vrednost za področje B (programi zdravstvenega varstva) je 15.000 EUR. Izvajanje programov se mora nanašati na območje MO Murska Sobota oziroma njene občane.


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH, ZDRAVSTVENIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MEDVODE V LETU 2014

Rok za prijavo: 03.02.2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov in projektov ter redne dejavnosti nevladnih neprofitnih organizacij in društev ter združenj, ki delujejo na območju Občine Medvode oziroma za občane Občine Medvode in so registrirani ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti. Vir: Občina Medvode.JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DELA DRUŠTEV IN DRUGIH USTANOV, KATERIH DELOVANJE SPODBUJA PROMOCIJO ZDRAVJA V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2014

Rok za prijavo: 10.2.2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2014. Prijavitelj se s svojim programom za leto 2014 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oz. večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2014. Vir: MO Koper.JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI SEVNICA

Rok za prijave: 21.02.2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in/ali projektov s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva v letu 2014. Vir: Občina SevnicaOBJAVLJEN JE RAZPIS PROGRAMA NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM 2009-2014 ZA RAZVOJ PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA

Rok prijave: 28. 2. 2014

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS št. 110/2013 objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveški finančni mehanizem 2009-2014 in Programa Finančni mehanizem EGP 2009-2014. Program Norveški finančni mehanizem v javnem razpisu naslavlja tudi področje Pobud za javno zdravje, ki se osredotoča na tri pod-področja: zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov, preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom, in izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja. Višina razpisanih sredstev za področje Pobud za javno zdravje je 8.457.425,00 evrov.

Vse zainteresirane prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje, vabimo k oddaji vlog najkasneje do 28. 2. 2014. Razpisna dokumentacija in navodila za prijavitelje so na voljo na spletni strani ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - norway grants in v njihovi. Vir: Ministrstvo za
zdravje.


JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PROJEKTOV SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURSKI REGIJI

Rok prijave: 10. 1. 2014, do 12. ure

Razpis objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje večletnih projektov, ki bodo izkazovali trajno opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva / ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin. Projekti morajo razvijati tržne dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) in prispevati k ustvarjanju delovnih mest, socialni integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela, ter krepiti inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih gospodarskih, okoljskih in drugih problemov. Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 1.200.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za dvoletno in sicer za leti: 2014 in 2015.


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI KRŠKO

Rok prijave: 10. 1. 2014

Predmet javnega razpisa so:programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Pod programi B1 sodijo programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami, programi za promocijo zdravja v občini, programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja, programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. Pod program B2 sodijo programi zdravstveno terapevtske kolonije za otroke s cerebralno paralizo.JAVNI RAZPIS FIHO ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2014
Rok prijave: 10. 11. 2013
V Uradnem listu je bil dne 11. 10. 2013 objavljen Javni razpis FOHO za razporeditev sredstev fundacije v letu 2014.
Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.


EuropaAid: PODPORA ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO IN SOCIALNO VKLJUČENOST OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU IN OSEB Z DUŠEVNIMI BOLEZNIMI - SRBIJA

Rok prijave: 3.10.2013

V okviru instrumenta predpristopne pomoči IPA je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju dezinstitucionalizacije in socialnega vključevanja oseb z duševnimi boleznimi in motnjami v duševnem razvoju v Srbiji. Na razpis se lahko prijavijo: - nevladne organizacije iz Srbije, držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumenta IPA, - lokalne oblasti iz Srbije - ter srbske javne zdravstvene in socialne institucije.EuropaAid: MATERNAL AND CHILD HEALTH , NUTRITION AND FAMILY PLANNING SERVICES IN MAJOR URBAN SLUMS IN KENYA

Rok prijave: 3.10.213

V okviru tematskega programa o nedržavnih akterjih in lokalnih oblasteh v razvojnem procesu je objavljen javni razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti nevladnih akterjev za učinkovitejše delovanje na področju izboljšanja zdravstvenega varstva mater in otrok, njihove prehrane ter na področju zagotavljanja dostopa do storitev načrtovanja družine v Keniji. Na razpis se lahko prijavijo nevladni akterji iz držav članic EU ter Kenije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Za prijavitelje iz EU se zahteva partnersko sodelovanje z najmanj dvema organizacijama iz Kenije.

Vir: CNVOS, Razpisi.infoJAVNA DELA 2013 - NOVO JAVNO POVABILO

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Novo javno povabilo za leto 2013 je odprto do porabe sredstev, najdlje do 7. 10. 2013. Poglejte si novosti glede ciljnih skupin brezposelnih za vključitev v javna dela.

Novo javno povabilo za izbor programov javnih del v RS za leto 2013 je bilo objavljeno na spletni strani 3. 4. 2013.

Na javnem povabilu je na voljo okvirno 8,9 milijona EUR iz Proračuna RS. V programih javnih del je tako predvidena zaposlitev dodatnih 1.300 brezposelnih.

Poglejte si čistopis povabila.DRUG PREVENTION AND INFORMATION - ACTION GRANTS 2013

V okviru posebnega programa »Preprečevanje uporabe drog in obveščanje« je objavljen javni poziv za sofinanciranje transnacionalnih projektovNa razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije in institucije (nevladne organizacije, lokalni in regionalni organi na ustrezni ravni, univerze ter raziskovalni inštituti), ki imajo sedež v eni od držav članic EU ali držav EFTA/EEA ter izpolnjujejo druge v razpisu navedene pogoje. Partnerstvo z vsaj še eno organizacijo iz druge države članice EU. Vir: Razpisi.info. Rok za prijavo: 11.7.2013.RAZPIS ZA SREDNJE IN VELIKE PROJEKTE NVO PROGRAMA NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP
Objavljen je prvi razpis za projekte NVO programa Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Prednostna vsebinska področja Sklada za NVO v Sloveniji so: demokracija, človekove pravice, socialna enakost, otroci in mladostniki, varstvo okolja, zagotavljanje blaginje in socialne pravice. Za ta javni razpis je namenjenih 1.275.000 evrov, od tega indikativno 637.500 evrov za srednje projekte in 637.500 evrov za velike  projekte. Predvideno je, da bo v okviru razpisa za srednje in velike projekte podprtih 14 srednjih in 7 velikih projektov nevladnih organizacij. Sredstva so namenjena izključno neprofitnim projektom. 1. kategorija: SREDNJI projekti NVO - višina donacije: najnižji zaprošeni znesek je 20.001 €, najvišji zaprošeni znesek je 60.000 €. Maksima lna višina donacije lahko znaša največ 90 % celotnih upravičenih stroškov projekta. 2. kategorija: VELIKI projekti NVO - višina donacije: najnižji zaprošeni znesek je 60.001 €, najvišji zaprošeni znesek je 120.000 €. Maksimalna višina donacije lahko znaša največ 90 % celotnih upravičenih stroškov projekta. Rok za prijavo: 6.9.2013JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO VLOG ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA KREPITEV ZDRAVJA PREBIVALCEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE MARIBOR, KI JIH BO V LETU 2013 SOFINANCIRALA MESTNA OBČINA MARIBOR

Sofinancirajo se neprofitni programi za krepitev zdravja prebivalstva na območju MOM, ki vzpodbujajo procese promocije, varovanja, krepitve, izobraževanja in ohranjanja zdravja celotne populacije in niso financirani kot redna dejavnost javnih služb na področju zdravstva ter se skladno s programom in finančnim načrtom področja zdravstva, sofinancirajo iz javnih sredstev. Opredelitev upravičencev: Na javni razpis za sofinanciranje programov za krepitev zdravja se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in imajo v ustanovitvenih dokumentih opredeljene namene, cilje, dejavnosti in naloge, tako da izpolnjujejo pogoje , določene s predpisi iz področja zdravstva. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Maribor: www.maribor.si ali v sprejemni pisarni mestne uprave. Rok za prijavo: 31. 5. 2013.JAVNA DELA 2013 – NOVO JAVNO POVABILO
Zavod RS za zaposlovanje je na spletni strani objavil novo javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013. Na voljo je 8,9 milijona EUR. Predvidena je vključitev dodatnih 1.300 brezposelnih v programe javnih del pri neprofitnih delodajalcih. Izvajalci predložijo ponudbo za program javnih del na območno službo Zavoda, v kateri se bo program izvajal. Javno povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 7. 10. 2013 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.: 104/2012) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.: 50/2007, 61/2008, 99/2009 - ZIPRS1011 in 3/2013) Urad Vlade RS za komuniciranje objavlja Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2013. Rok za prijavo: 20. 5. 2013 do 14. ure.


JAVNI RAZPIS II ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV V MOL ZA LETO 2013: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA - LJUBLJANA - ZDRAVO MESTO
Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe za varovanje zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe. Obrazce in razpisne datoteke najdete na spletni strani MOL.
Rok za prijavo: 20. 5. 2013.JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI BELTINCI

Informacije o predmetu in pogojih financiranja lahko preberete na spletni strani Občine Beltinci. Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov znaša 9.000,00 EUR. Rok za prijavo: 31. 5. 2013.JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU V LETU 2013 IN 2014

26. aprila 2013 je bil v Uradnem listu RS št. 35/2013 objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja promocije zdravja na delovnem mestu, ki uveljavljajo sistematične ciljne aktivnosti in ukrepe za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev (programi in projekti za izboljšanje delovnih pogojev v smislu večje varnosti in usklajenosti z zdravstvenimi zahtevami glede organizacije dela, programi in projekti za boljše poznavanje vzrokov poklicnih bolezni in poškodb, identifikacijo in vrednotenje tveganj ter izvajanje preventivnih ukrepov, programi in projekti za izboljšanje tveganih ravnanj oz. vedenj zaposlenih in razvoj ter izboljšanje zdravstvene in varnostne ozaveščenosti, programi in projekti za širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti,
– konkretni programi pri posameznih delodajalcih ali organizacijah.
Več o razpisu preberite na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Rok za prijavo: 5. 6. 2013.VZPOSTAVLJEN SKLAD ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE V OKVIRU NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA IN FINANČNEGA MEHANIZMA EGP

CNVOS in Regionalni center za okolje REC sta podpisala pogodbo o izvajanju programa ter upravljanju Sklada za nevladne organizacije. Skupna vrednost programa znaša 1.875.000 evrov, skladu za projekte NVO v Sloveniji pa je namenjenih 1.593.750 evrov.


Sklad bo podprl projekte slovenskih nevladnih organizacij na različnih vsebinskih področjih. Ključna so demokracija, človekove pravice in socialna enakost, ki jim bo namenjena približno polovica vseh razpoložljivih sredstev. Poleg tega bodo sofinancirani projekti s področja otrok in mladine, varstva okolja ter socialnega varstva.


Prvi javni razpis za projekte NVO bo objavljen 3. junija 2013 v višini 1.275.000 evrov. Ta razpis bo podprl velike projekte (znesek sofinanciranja se bo gibal med 60.001 in 120.000 evrov) ter srednje velike projekte (s sofinanciranjem med 20.001 in 60.000 evrov). Prijava na razpis bo 2-stopenjska, kar pomeni, da bo potrebno najprej oddati le krajše koncepte projektov, najbolje ocenjeni pa bodo povabljeni k oddaji celotne razpisne dokumentacije. Rok za oddajo konceptov projektov bo v začetku septembra.


Drugi javni razpis v vrednosti 318.750 evrov bo objavljen januarja 2014. Namenjen bo sofinanciranju malih projektov NVO v višini od 10.000 do 20.000 evrov. Več o skladu na spletnih straneh CNVOS.

Vir: cnvos.si

 


MZ: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA ZA LETI 2013 IN 2014

OPOZORILO: MZ obvešča prijavitelje, da bodo veljavne le vloge, ki bodo prispele fizično v glavno pisarno Ministrstva za zdravje do 19. 4. 2013 do 12 ure.
01/234-75-5001/234-75-5001/234-75-5001/234-75-5001/234-75-5001/234-75-501/234-75-5001/234-75-5001/234-75-5001/234-75-50 pomoč pri prijavi na projekte. Za infromacije kličite na 01/234-75-50, ali pišite na drustvo.zasrce@siol.netOBČINSKI JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ZA LETO 2013, po občinah:

Spodaj najdete povezave do objavljenih občinskih razpisov na področju zdravstvenega varstva. Razpisi so razporejeni glede na rok za prijavo.

Občina Mokronog-Trebelno. Rok za prijavo: 24. april 2013JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV POMOČI, SVETOVANJA IN OSKRBE OSEB BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA LETI 2013 in 2014

OPOZORILO: MZ obvešča prijavitelje, da bodo veljavne le vloge, ki bodo prispele fizično v glavno pisarno Ministrstva za zdravje do 19. 4. 2013 do 12 ure.EuropeAid: ACCESS TO QUALITY OF PRIMARY HEALTH CARE - SOUTH AFRICA

Splošni cilj javnega razpisa je zagotavljanje dostopa do javnih zdravstvenih storitev in izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva na primarni ravni v Južni Afriki.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, organizacije, ki temeljijo na skupnosti, zagovorniške organizacije, ženske in mladinske organizacije, raziskovalne in znanstvene organizacije, izobraževalne institucije, neodvisne fundacije, organi javnega sektorja ter lokalne oblasti, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Prijavitelji morajo imeti sedež v eni od naslednjih držav: države članice EU, Hrvaška, Islandija, Makedonija, Črna gora, ...(Vir: Razpisi.info, CNVOS).Evropski razpis: Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC)

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (EAHC), v skladu z delovnim načrtom Zdravstvenega programa EU 2008 - 2013, objavlja razpis za projekte na naslednjih področjih:

Rok za prijavo: 22. marec 2013


CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype
CallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype
Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: