Stališče Mreže NVO 25x25 glede reforme zdravstvenega sistema


Projektna pisarna je dne 8. julija 2014 na adremo novinarjev in na elektronske naslove političnih strank, ki kandidirajo na predčasnih parlamentarnih volitvah, v skladu z dogovorom na novinarski konferenci 19. junija, poslala stališče Mreže NVO 25x25 v zvezi s pripravljenostjo strank, ki kandidirajo na parlamentarnih volitvah.


Izjava za javnost


Do dne 9. julija 2014 so odgovor na naše stališče poslale tri stranke, in sicer Pozitivna Slovenija, SDS in SLS.

Objavljamo njihove odgovore


Pozitivna Slovenija:

"Spoštovani,

v celoti se strinjamo z vašim stasliščem, ki jasno izraža potrebno po dolgoročni reformi slovenskega zdravstva. Prav tako bi bilo za vse nas najbolje, da bi se politične stranke do tako obširnega področja kot je zdravje poenotile, predvsem pa upoštevale želje in vlogo drugih akterjev - bodisi civilnih združenj, društev bolnikov, strokovnjakov, analitikov in ostalih. Brez velikega konsenza (če že ne soglasja) po naši oceni dolgoročnejše zakonodaje ne bo mogoče sprejeti; nevzdržno pa je nenehno sprejemanje ad hoc oziroma interventnih rešitev, ki zgolj  blažijo trenutne bolezenske simptome zdravstvenega sistema.

Ker smo v Pozitivni Sloveniji prepričani, da zmoremo, smo zato v naš program navedli tudi časovne okvirje sprejema posameznih sprememb, kar daje jasno zavezo, da mislimo resno, tudi v pogajanjih z drugimi političnimi strankami.

S prijaznimi pozdravi,"


SDS:

"Spoštovani,

z zanimanjem smo prebrali vašo izjavo za javnost  z dne 8.7 .2014.

 

V SDS smo v našem alternativnem programu » Za gospodarsko rast, pravičnost in nova delovna mesta« dali poudarek tudi zdravstvu oziroma zdravstveni reformi.

 

Reforma zdravstvenega sistema bo zajela dva bistvena sklopa, in sicer reorganizacijo javne zdravstvene službe in sistem financiranja zdravstvenih storitev. V sklopu prvega dela reforme bo potrebno pripraviti mrežo javne zdravstvene službe, ki bo predstavljala geografsko razporeditev kadrovskih in materialnih zmogljivosti. Najprej bomo ugotovili obstoječe stanje in vzpostavili centralni register zmogljivosti javne zdravstvene službe, nato pa določili za slovenske razmere idealno in dolgoročno vzdržno mrežo, zatem pa določili prehodno obdobje in program razvoja oziroma prilagajanja dejanske mreže idealni mreži javne zdravstvene službe. Prekinili bomo prakso stihijskega reševanja potreb in vzpostavili dolgoročno načrtovanje zmogljivosti javne zdravstvene službe.

 

V okviru drugega dela reforme bomo prešli na plačevanje opravljenih zdravstvenih storitev. Opredelili bomo terciarne storitve, ki se financirajo iz sredstev OZZ. Financiranje raziskovalnih, izobraževalnih in drugih elementov terciarne dejavnosti pa bomo prenesli na proračun države. Cena posamezne zdravstvene storitve mora biti realna, stabilna in enaka za vso državo. S tem bomo vzpostavili preglednost, konkurenčnost in motiviranost za opravljanje storitev.

 

V delu, ki se nanaša na zdravstveno zavarovanje, bomo določili jasno, finančno vzdržno in strokovno sprejemljivo košarico zdravstvenih pravic, ki se v celoti financira iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Zdravstvene storitve, ki so se doslej delno financirale iz sredstev OZZ in delno iz zasebnih sredstev oziroma iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (DZZ), bomo postopoma prenesli med zdravstvene storitve, ki se v celoti financirajo iz sredstev OZZ oziroma med storitve, ki se v celoti financirajo iz zasebnih sredstev in so kot takšne lahko tudi predmet prostovoljnih t.j. komercialnih zavarovanj.

 

Pri sprejemanju zdravstvene reforme bo v okviru javnih razprav lahko sodelovala vsa zainteresirana javnost, tako da boste tudi sami lahko predstavili svoje poglede in konkretne ukrepe za rešitev zdravstvenega sistema.

 

Prijazen pozdrav,"


SNS:

"Spoštovani!

 

Zahvaljujemo se vam za poslano stališče Mreže NVO 25x25. Strinjamo se z vami, da je zdravstvo eno izmed prioritetnih področij, vsekakor pa se bomo z vami po volitvah tudi z veseljem sestali in prisluhnili vašim pogledom in predlogom v zvezi z reformo zdravstva.

Lep pozdrav."

Društvo za zdravje srca
in ožilja Slovenije

Sedež:
Dunajska c. 65
1000 Ljubljana

Prostori:
Cigaletova ul. 9
1000 Ljubljana

Tel: 01/234-75-50
GSM: 041/767-020
Fax: 01/234-75-54


 

E-noviceProjekt »Mreža NVO 25x25« delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«.


 Naši podporniki: